1%-al kapcsolatos tudnivalók

Hogyan rendelkezhet adója 1+1 százalékáról?
Az idén is lehetőség van arra, hogy rendelkezzen az összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadója 1+1%-áról. Ezt legkésőbb 2019. május 20-áig az szja-bevallástól függetlenül is megteheti.
Magánszemélyként az idén is dönthet úgy, hogy a megfizetett adójának 1%-át felajánlja egy regisztrált civil szervezetnek, további 1%-át pedig valamely technikai számmal rendelkező egyháznak vagy a kiemelt költségvetési előirányzatnak (2019-ban a Nemzeti Tehetség Programnak).
Az szja 1% felajánlására jogosult civil szervezetek listája itt  (http://nav.gov.hu/nav/szja1_1/regisztralt_civil_kedvezmenyezettek_2019) érhető el.
 
Az szja 1% felajánlására jogosult egyházak és a kiemelt előirányzat listája itt ( http://nav.gov.hu/nav/szja1_1/technikai_szamos_kedv)  érhető el.
Az 1+1%-os felajánlásáról – függetlenül attól, hogy a 2018-as személyi jövedelemadó-bevallását hogyan nyújtja be – a bevallással együtt vagy akár attól elkülönülten is rendelkezhet.
Amennyiben a magánszemély rendelkezik elektronikus tárhellyel, nyilatkozatát a legegyszerűbb módon, elektronikus úton nyújthatja be:
 • az e-SZJA webes felületen az online kitöltő segítségével vagy
 • az ÁNYK keretprogram segítségével a bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve vagy attól elkülönítve a 18EGYSZA nyomtatvány kitöltésével.
Papíros formában postai úton vagy lezárt borítékban a NAV ügyfélszolgálatain személyesen illetve meghatalmazott útján nyújthatja be:
 • a személyi jövedelemadó-bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve,
 • az e-SZJA felületen megtalálható kitöltő program segítségével elkészített, majd kinyomtatott nyilatkozati lapon,
 • a 18EGYSZA jelű nyomtatványon vagy annak adattartalmával egyező nyilatkozati lapon, továbbá
 • amennyiben a munkáltató vállalja a nyilatkozatok összegyűjtését, 2019. május 10-ig lezárt borítékban leadva a munkáltatónak (A borítékon a leragasztás helyén szerepelnie kell a felajánló aláírásának).
Abban az esetben, ha a nyilatkozatokat eseti meghatalmazott kívánja benyújtani, a meghatalmazottnak a nyilatkozathoz csatolnia kell a magánszemély által adott, a nyilatkozat benyújtására jogosító meghatalmazását.
Fontos, hogy a 2019. május 20-ai határidő jogvesztő. Ez azt jelenti, hogy ha ezt követően rendelkezik befizetett személyi jövedelemadója 1+1%-áról, a rendelkezése érvénytelen és késedelmét igazolási kérelemmel sem mentheti ki.
Felhívjuk a figyelmét, hogy a bevett egyház technikai számára szóló, formailag érvényes 2018. évi nyilatkozatokat a 2019. évben is figyelembe veszi a NAV, újabb nyilatkozat beadásáig vagy a nyilatkozat visszavonásáig.
A civil kedvezményezettekre és a kiemelt költségvetési előirányzatra ugyanakkor továbbra is évenként kell nyilatkozni, mivel ezeket a felajánlásokat csak egy alkalommal, a rendelkezés évében veheti figyelembe a NAV.
Az 1+1%-ról rendelkező nyilatkozatán jelezheti azon döntését is, hogy nevét és elérhetőségét a megjelölt civil kedvezményezettel közölje a NAV. Az adatkezelési hozzájárulás és az adatok feltüntetése a rendelkező nyilatkozaton önkéntes, nem feltétele az érvényes rendelkezésnek.
Azt, hogy az Ön által idén megjelölt kedvezményezett(ek) részesült(ek)-e a felajánlott 1(+1)%-os összeg(ek)ből, jövő év januártól a NAV honlapján megtekintheti. Amennyiben elektronikus tárhellyel rendelkezik, elektronikus úton tájékoztatjuk a felajánlott összeg kiutalásáról.

Adózói teendőink

1%

Május 31-ig kell elszámolniuk az 1 százalékos felajánlásokban részesült civil szervezeteknek. Csak azok a szervezetek kaphatnak jövőre szja 1%-os felajánlást, amelyek eljuttatják a NAV-hoz a KOZ közleményt május 31-ig.

A NAV elektronikus levélben is felhívta a szervezetek figyelmét, nehogy valamely civilszervezet jövőre emiatt essen el a támogatástól.

A 15KOZközleményben mindazon szja 1 százalékaként felajánlott összeg felhasználását jelölni kell, amit a NAV 2015. január 1-jétől 2015. december 31-igkiutalt a kedvezményezettnek, illetve amit a kedvezményezett a 14KOZ közleményében tartalékolt. A közleményt május 31-ig, ügyfélkapun keresztül kell elküldeni a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak.

A 15KOZ közlemény és kitöltési útmutatója a NAV honlapjáról letölthető: 15KOZ

Az elszámolásra kötelezett kedvezményezettek képviselői májusban háromszor kaptak elektronikus levelet a NAV- tól az elszámolandó összegekről, utoljára május 25-én.

Ha a civil szervezet jogutód nélkül megszűnik, soron kívül kell elszámolnia a felhasználásról. Ha a 15KOZ bizonylatban tartalékolt összeget is feltüntetett a szervezet vagy 2015. január 1-je után kiutalásban részesült, akkor a 16MKOZ bizonylatot is be kell nyújtania.

Előfordulhat, hogy a szervezet nem szűnik meg, azonban a kiutalt összegre nem tart igényt, akkor ezt az összeget is a 16MKOZ bizonylaton kell feltüntetni, és a benyújtással egy időben visszafizetni.

Ha a szervezet a határidőig a közleményt nem nyújtja be, illetve a közleményében számszaki hibás adatokat közöl, vagy nem az elszámolandó összeget szerepelteti, és azokat nem javítja, a NAV kizárja a következő évi kedvezményezettek közül.

forrás: nav.gov.hu

Hogyan részesülhetnek a kedvezményezettek a személyi jövedelemadó 1 százalékából? 2016.

A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint, külön törvényben meghatározott módon és feltételekkel minden adófizetőnek minden évben lehetősége van arra, hogy az összevont adóalapjának a kedvezmények levonása után ténylegesen megfizetett adójából 1-1 százalékot az általa meghatározott egy-egy kedvezményezett javára juttasson. Kedvezményezettet két csoportból lehet választani, de mindegyikből csak egyet-egyet, azaz sem az egyik, sem a másik 1 százalék nem osztható meg, de nem is vonható össze.

 1. A kedvezményezettek egyik csoportját egyesületek, alapítványok, közalapítványok, színházak, múzeumok, felsőoktatási intézmények és más, a törvény által egyedileg felsorolt szervezetek alkotják.

Ide tartoznak:

 • egyesületek (kivéve ebből a pártokat, a biztosító egyesületeket, továbbá a munkaadói és a munkavállalói érdekképviseleteket), ha bírósági nyilvántartásba vételük a 2014. év előtt már jogerőre emelkedett,
 • 2014 év előtt bíróság által nyilvántartásba vett alapítványok, közalapítványok,

feltéve, hogy a székhelyük belföldön van és nyilatkozatuk szerint közhasznú tevékenységet folytatnak.

Ugyancsak ebben a körben lehet rendelkező nyilatkozatot adni a törvényben felsorolt következő kedvezményezetteknek

 • Magyar Tudományos Akadémia;
 • az országos közgyűjtemények ;
 • a következőkben felsorolt intézmények:

o Magyar Állami Operaház,

o Magyar Országos Levéltár,

o Országos Széchényi Könyvtár,

o Magyar Nemzeti Filmarchívum,

o Neumann János Multimédia Központ és Digitális Könyvtár;

 • országos szakmúzeumok;
 • az a könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális, illetve alkotó- és előadó- művészeti tevékenységet folytató szervezet, amely a rendelkező nyilatkozat évének első napja előtti három év valamelyikében a helyi önkormányzattól, az országos, illetve a helyi kisebbségi önkormányzattól vagy a központi költségvetéstől egyedi támogatásban részesült és nem tartozik az előző kategóriákba;
 • a felsőoktatási intézmények
 • Nemzeti Együttműködési Alap
 • Magyar Művészeti Akadémia.

Az egyesületek, alapítványok és közalapítványok akkor lehetnek kedvezményezettek, ha közvetlen politikai tevékenységet nem folytatnak, szervezetük pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújtanak.

Az egyesületek, alapítványok, közalapítványok kedvezményezhetősége szempontjából fontos, hogy milyen tevékenység minősül közhasznúnak.

A Civil tv. 2. § 20. pontja határozza meg a közhasznú tevékenység fogalmát, mely szerint közhasznú tevékenység minden olyan tevékenység, amely a létesítő okiratban megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez.

A kedvezményre igényt tartó, előzőekben említett szervezeteknek a rendelkező nyilatkozatok megszerzése érdekében közölniük kell az adószámukat azokkal az adózó magánszemélyekkel, akiknek a rendelkező nyilatkozatára számítanak. Ez az eljárás alaki kötöttségek nélküli, megvalósítható személyes kapcsolatfelvétellel, szórólapokkal, egyéb - jogszabályba nem ütköző módon történő - figyelemfelhívással, hirdetéssel.

A kedvezményezett reklám és marketing célú tevékenységére fordított költségek együttes összege a felhasználás évében nem haladhatja meg a felhasznált összeg tíz százalékát, de legfeljebb 10 millió forintot.

A támogatók toborzásához előzetes adóhatósági engedélyre nincs szükség, így az előzetes engedélykérések, a szórólapok véleményezésre történő megküldése szükségtelen időkiesést jelenthet.

 1. Rendelkező nyilatkozat tehető a befizetett személyi jövedelemadó másik 1 százalékáról a következők javára:
 • a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény (a továbbiakban: Ehtv.) szerinti bevett egyház, feltéve, ha az adóhatóság technikai számmal látta el,
 • az Országgyűlés által, a központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott kiemelt előirányzat.

A 2016. évben egyházi kedvezményezettként a rendelkező nyilatkozaton megjelölhető bevett egyházak listája a www.nav.gov.hu internetes honlapon is megtalálható. Főszabály szerint, ha valamely egyház igényt tart az 1 százalékos felajánlásokra, technikai számmal kell rendelkeznie. Az adóhatóság a bevett egyházakat kérelemre technikai számmal látja el. Abban az esetben, ha az adóhatóság a technikai számot kiadta, a bevett egyház a technikai szám kiadásának évét követő évben válik kedvezményezetté. A költségvetési törvényben meghatározott kiemelt előirányzat hivatalból kap technikai számot az NAV vezetőjétől. A technikai számok a Magyar Közlönyben is megjelennek.

 1. A kedvezményezetti feltételek igazolásának eljárási szabályai 2014-ben jelentősen megváltoztak. A civil szervezeteknek a magánszemélyek rendelkezését megelőzően kell regisztrálniuk az adóhatóságnál Az 1. pontban meghatározott civil kedvezményezettek 2016-ban csak akkor részesülhetnek a szja 1%-os felajánlásokból, ha legkésőbb 2015. szeptember 30-ig regisztráltak az adóhatóságnál.

Az érvényesen regisztrált civil szervezetek listája megtalálható a NAV honlapján az alábbi linken:

Regisztrált és kizárt civil kedvezményezettek 2016

http://80.249.172.60/php/cgi-bin/egyszaz_2015/egy_reg_kedv_lekerdez.php

Az 1 százalékos felajánlásokra való jogosultság igazolásának menete a civil szervezetek esetében

A magánszemély rendelkező nyilatkozatában felajánlásra kerülő összegre igényt tartó szervezetnek az adóhatóságnál kell előzetesen - elektronikus úton - regisztrálnia és igazolnia a kedvezményezetté válás Szftv-ben meghatározott, 1. pontban ismertetett feltételeit, valamint bejelenteni a kiutaláshoz szükséges adatokat. A regisztrációs kérelem benyújtásának határideje a rendelkező évet megelőző év szeptember 30-a, amely határidő jogvesztő. A szervezet a nyilvántartásba vételt követő évben válik kedvezményezetté, a regisztráció visszavonásig érvényes.

Annak a civil szervezetnek, amely részesülni kíván az 1%-os felajánlásokból és még nem regisztrált, 2016. szeptember 30-ig kell regisztrációs kérelmet benyújtania az adóhatósághoz a 16EGYREG nyomtatványon.

Amennyiben a kedvezményezetti feltételek igazolását követően bekövetkezett változás miatt a szervezet már nem felel meg az Szftv-ben foglalt feltételeknek, azt a változás bekövetkeztétől számított 15 napon belül köteles bejelenteni az adóhatóságnak.

Köztartozás fennállása esetén az adóhatóság az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) rendelkezései alapján intézkedik a kedvezményezett javára felajánlott adóösszegnek az általa nyilvántartott köztartozásra történő átvezetéséről. A kedvezményezett részére a köztartozások kiegyenlítését követően fennmaradó összeg utalható.

A 2. pontban felsorolt egyházi kedvezményezettekre az előzőekben ismertetett eljárás nem vonatkozik.

 1. Az adóhatóság az egyházakat és a költségvetési előirányzatot megillető összegről 2016. szeptember 15-éig az internetes honlapján tájékoztatást tesz közzé. Az egyházak részére felajánlott összeget az Emberi Erőforrások Minisztériuma a rendelkező nyilatkozatok évét követő év január 31-éig – azaz idei felajánlások alapján 2017. január 31-éig - utalja át, feltéve hogy a kedvezményezett az átutalás időpontjában is egyházként van nyilvántartva. A kiemelt előirányzat javára 2016. évben tett nyilatkozatok alapján megállapított összeget a felhasználásában érintett fejezet költségvetése tartalmazza majd, felhasználása pályázati úton történik.
 1. Az állami adóhatóság 2016. december 31-ét követően az internetes honlapján tájékoztatást tesz közzé azon civil kedvezményezettek nevéről, adószámáról, székhelyéről, a kedvezményezettet megillető összegről és a kedvezményezett javára érvényesen rendelkezők számáról, akik részére a felajánlott 1 százalékos összeg átutalása 2016-ban megtörtént. A kedvezményezettek az adóhatóságtól egyedi tájékoztatást is kérhetnek a javukra szóló érvényes és érvénytelen, valamint az el nem bírált nyilatkozatok számáról, régiónkénti, megyénkénti, korcsoportonkénti megoszlásáról, továbbá az érvénytelen nyilatkozatok érvénytelenségének okairól és azok arányáról.

Mivel a magánszemélyek rendelkező nyilatkozata adótitoknak minősül, ennek tartalmáról egyedi adatokat az adóhatóság csak abban az esetben ad ki a kedvezményezetteknek, ha a magánszemély rendelkező nyilatkozatán felhatalmazta az adóhatóságot, hogy a személyes adatait a kedvezményezettel közölheti.

Az állami adóhatóság 2016. szeptember 30. és október 30. között kérelemre egy alkalommal elektronikus úton tájékoztatja a civil kedvezményezetteket a rájuk érvényesen rendelkező magánszemélyek nevéről, postai vagy elektronikus levelezési címéről.

Az erre irányuló kérelmet elektronikus úton szeptember 30-áig az EGYADAT elnevezésű nyomtatványon lehet benyújtani. A tájékoztatás a magánszemély adott rendelkező évi érvényes nyilatkozata alapján történik. A kedvezményezett az ily módon rendelkezésre álló adatokat kizárólag a közhasznú tevékenységével kapcsolatban a magánszeméllyel történő kapcsolatfelvételre, tájékoztatás nyújtására használhatja fel, és az adatokat kizárólag az adatszolgáltatást követő 5 évig kezelheti.

 1. A magánszemély által juttatott pénzösszeg olyan költségvetési támogatásnak minősül, amelynek igénylését és a közcélú tevékenységeknek megfelelő felhasználását az adózás rendjéről szóló törvényben foglaltak szerint az adóhatóság jogosult ellenőrizni. Amennyiben az ellenőrzés azt állapítja meg, hogy - a támogatás igénylése jogszabálysértő volt, így például ha a kedvezményezetti feltételek nem állnak fenn, valamint - a közcélú tevékenység szerinti felhasználás nem valósult meg, úgy a kedvezményezettnek az adóhatóság határozata alapján az átutalt összeget vissza kell fizetnie.

A civil kedvezményezett akkor használja fel a közcélú tevékenységének megfelelően az 1 százalékos összeget, ha

 • az alapítvány, közalapítvány, egyesület alapcél szerinti közhasznú tevékenysége megvalósítására fordítja, illetve
 • az 1. pontban felsorolt további szervezetek a létesítő okiratukban és a rájuk vonatkozó külön jogszabályokban alaptevékenységként meghatározott közcélú, közérdekű, közhasznú tevékenység megvalósítására fordítják azt.

Lényeges arra is ügyelni, hogy a kedvezményezett fenntartásával, működésével kapcsolatos költségként elszámolható összeg együttesen sem haladhatja meg a felhasználás évében felhasznált összeg 25 százalékát, de legfeljebb a 25 millió forintot.

Működési költségként a következők vehetők figyelembe:

 1. a) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

- 79. §-a szerinti személyi jellegű ráfordítások,

- 83. § (3) bekezdése szerinti fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások, a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai, valamint

- 86. § (7) bekezdés c) pontja szerint a visszafizetési kötelezettség nélkül átadott, pénzügyileg rendezett, véglegesen átadott pénzeszközök összege,

 1. b) székhely, működési hely - kivéve, ha az valamely alapító, tag, vezető tisztségviselő, alkalmazott vagy ezek hozzátartozója által bármely jogcímen lakás céljára használt ingatlana is egyben - fenntartásával és működtetésével kapcsolatos költségek, így különösen az ingatlan bérleti díja és a kedvezményezettet terhelő közműdíjak,
 2. c) postaköltség, telefon- és internetszolgáltatás alapdíja,
 3. d) - költségvetési szervek esetében - személyi és dologi juttatások.
 1. A civil kedvezményezettnek a javára juttatott összeg cél szerinti felhasználásáról, vagy esetleges tartalékolásáról a nyilvánosság előtt kell számot adnia. 2008. január 1-jétől hatályban lévő fontos szabály az, hogy a kedvezményezett a részére átutalt 1 százalékos összeg felhasználására vonatkozó adatokat nem sajtóközlemény útján teszi közzé. Ehelyett a kedvezményezett köteles a részére juttatott összeg felhasználására vonatkozó adatokat az átutalást követő második év május 31-ig (tehát a 2016-ban átutalt összeg esetén 2018. május 31-éig, a 2015-ben átutalt összeg esetén pedig 2017. május 31-éig) az állami adóhatóság részére, elektronikus formában, tehát az Ügyfélkapun keresztül megküldeni. A közleményt a NAV által rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani.

A kedvezményezettet jogutód nélküli megszűnése esetén soron kívüli, jogutódlással történő megszűnése esetén a jogutódot a jogelődre vonatkozó tartalmú és határidejű beszámolási kötelezettség terheli.

A közleményben szerepelnie kell az 1 százalékos összeg felhasználására vonatkozó adatoknak, ezen belül a cél szerinti és működési költségeknek külön-külön és összegszerűen is. Szintén szerepelnie kell a felajánlott összeg esetleges – legfeljebb az átutalást követő második év végéig terjedő – tartalékolására vonatkozó információknak is. A közlemény végén nagyobb terjedelmű szabadon gépelhető rész található, melyben az 1 százalékos összeg felhasználására vonatkozó részletes információk tüntetendőek fel.

Az adóhatóság a közleményben szereplő adatokat átadja az Emberi Erőforrások Minisztériumát vezető miniszter részére, aki az adatokat minisztériuma honlapján közzéteszi. Ezen túl azon szervezetek, amelyek saját internetes felülettel rendelkeznek, a felhasználást követő év május 31-ig kötelesek a közleményt ezen a felületen is közzétenni azzal, hogy a közleményt 1 évig nem lehet onnan eltávolítani.

Amennyiben a kedvezményezett a közleményre vonatkozó szabályoknak

 1. a) nem tett eleget,
 2. b) teljesítése során számszakilag hibás adatot közölt, vagy nem az elszámolandó összeget szerepeltette, és az adóhatóság által az adatok javítására kitűzött határidőt elmulasztotta, vagy
 3. c) teljesítése során valótlan adatot közölt, az adóhatóság határozatával kizárja a határozat jogerőre emelkedését követő rendelkező évben tett felajánlásokból történő részesedésből.

Adó 1% felajánlás kisokos 2017

Ne hagyd veszni az ADÓ 1%-od, támogass vele egy jó ügyet! Neked nem kerül semmibe, de sokat segíthetsz vele. Akkor is, ha szerinted az csak pár forint, nekünk sokat számít.

Az 1% felajánlás legegyszerűbb módja:

 1. Nyomtasd ki a 16EGYSZA nyomtatványt és töltsd ki az adataid (név, lakcím, adóazonosító jel)!
 2. Tedd borítékba és írd rá neved és adóazonosító jeled!
 3. Juttasd el valamelyik NAV ügyfélszolgálathoz személyesen vagy postai úton, legkésőbb 2017. május 22-ig.

például: NAV Jász-Nagykun-Megyei Adó- és Vámigazgatósága - Szolnok központi ügyfélszolgálat

levelezési cím: 5000 Szolnok, József Attila u 22-24

személyesen: Szolnok, József A. út 22-24

A hozzád legközelebb eső NAV ügyfélszolgálatot itt keresheted meg: https://www.nav.gov.hu/nav/ugyfelszolg

Kész is! Köszönjük, hogy időt szakítottál az 1% felajánlásra, és ezzel támogattad tevékenységünket! Kérjük, hívd fel barátaid figyemét is az 1% felajánlás fontosságára!

Egyéb rendelkezési módok:

1% felajánlás az adóbevallás részeként:

A személyi jövedelemadó-bevallás részeként 2017. május 22-ig az EGYSZA oldal kitöltésével. A kedvezményezett adószáma: 19216588-1-16. Beadni ügyfélkapun keresztül elektronikusan, postai úton vagy a NAV ügyfélszolgálatain személyesen lehet.

Ha a NAV készíti el az adóbevallást:

- a bevallási tervezet on-line javítása esetén lehetőség van az elektronikus felületen rendelkezni az 1%-ról, az EGYSZA oldal kitöltésével.

- javítás hiányában a 16EGYSZA nyomtatvány kitöltésével a fentebb leírt módon.

Ha a munkáltató készíti el az adóbevallást:

Munkáltatói adómegállapítás esetén 2017. május 10-ig a 16EGYSZA nyomtatványt lezárt borítékban leadva a munkáltatónak. Fontos, hogy a lezárt borítékon rajta legyen az adóazonosító jeled, a leragasztás helyén pedig az aláírásod!

Köszönjük, hogy időt szakítottál az 1% felajánlásra, és ezzel támogattad tevékenységünket! Kérjük, hívd fel barátaid figyemét is az 1% felajánlás fontosságára!

 

A 17EGYSZA jelű formanyomtatvány kitöltése Rendelkező nyilatkozat a befizetett személyi jövedelemadó 1+1 %-áról
Ebben az évben is lehetősége van arra, hogy az összevont adóalap utáni, a kedvezmények és az önkéntes kölcsönös pénztári egyéni számlára, a nyugdíj-előtakarékossági számlára, valamint a nyugdíjbiztosítási szerződés alapján az Ön által átutalni rendelt összeg levonása után fennmaradó befizetett adójának 1+1%-áról rendelkezzen.
 Rendelkezhet:
 • az első kedvezményezetti körbe tartozó, Ön által támogatni kívánt egyesület, alapítvány, közalapítvány, a Magyar Tudományos Akadémia, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvényben1 szereplő országos közgyűjtemény, a Magyar Állami Operaház, a Magyar Országos Levéltár, az Országos Széchényi Könyvtár, a Neumann János Multimédia Központ és Digitális Könyvtár, az országos szakmúzeumok, az előbb fel nem sorolt könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális, illetve alkotó- vagy előadó- művészeti tevékenységet folytató szervezet, a nemzeti felsőoktatásról szóló törvényben meghatározott felsőoktatási intézmény, a Nemzeti Együttműködési Alap, vagy a Magyar Művészeti Akadémia javára, és/vagy
 • a második kedvezményezetti körbe tartozó, Ön által támogatni kívánt, technikai számmal rendelkező , a 2011. évi CCVI. törvény szerinti bevett egyház (ide nem értve a belső egyházi jogi személyt) (a továbbiakban: egyház) vagy a költségvetési törvényben meghatározott kiemelt előirányzat javára.

Ha Ön mindkét kedvezményezetti körbe tartozó részére kíván támogatást juttatni, akkor a „17EGYSZA” jelű formanyomtatvány mindkét részét töltse ki! Amennyiben Ön csak az egyik kedvezményezetti körbe tartozó szervezet javára kíván rendelkezni, és nem elektronikus úton nyújtja be a rendelkező nyilatkozatát tartalmazó „17EGYSZA” jelű formanyomtatványt, akkor a másik nyilatkozatra szolgáló részt hagyja üresen, vagy húzza át. Az azonos kedvezményezetti körbe tartozó szervezetek közül csak egy javára rendelkezhet.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a 2018. évtől kezdődően a bevett egyház technikai számára szóló nyilatkozat újabb nyilatkozat beadásáig, vagy a nyilatkozat visszavonásáig érvényes. Az újabb kedvezményezett megjelölésére vagy a nyilatkozat visszavonására a nyilatkozattétel évét követő május 20-áig, évente egy alkalommal kerülhet sor.
A „17EGYSZA” jelű formanyomtatványon az első kedvezményezetti körbe tartozó szervezet esetében a kedvezményezett adószámát kell beírni. A második kedvezményezetti körbe tartozó egyház, és a kiemelt költségvetési előirányzat esetén a technikai számot kell feltüntetnie. A technikai számmal rendelkező kedvezményezett esetében, annak neve is feltüntethető.
Felhívjuk szíves figyelmét, ha Ön úgy dönt, hogy nevét és postai, illetve elektronikus levelezési címét az első kedvezményezetti körbe tartozó szervezettel közöljék, akkor e  szándékát az erre vonatkozó kódkockában jelölje „X”-szel, és töltse ki „Az adózó neve” mezőt és „Az adózó postai levelezési címe” vagy „Az adózó elektronikus levelezési címe” mezők közül legalább az egyiket. A kedvezményezett az Ön által megadott adatokat kizárólag a közhasznú tevékenységével kapcsolatban, az Önnel történő kapcsolatfelvételre, tájékoztatás nyújtására használhatja fel, és az adatokat kizárólag az adatszolgáltatást követő 5 évig kezelheti.
Tájékoztatjuk, hogy a cím adatok kitöltése, és az adatkezelési hozzájárulás megadása nem feltétele az érvényes rendelkezésnek, az csak választható opció. 
Nem érvényes a rendelkezés, ha a nyilatkozatát 2018. május 22-éig nem küldi meg (juttatja el) a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (a továbbiakban: NAV), vagy a rendelkező nyilatkozat nem tartalmaz adószámot, technikai számot, vagy az téves, illetőleg olvashatatlan (kivéve, ha a második kedvezményezetti körbe tartozó kedvezményezett a rendelkezésből e nélkül is azonosítható), vagy adóját az Önre vonatkozó törvényes határidőig nem rendezi!
 A 17EGYSZA jelű formanyomtatvány a NAV honlapján (www.nav.gov.hu) közzétett általános nyomtatványkitöltő- és ellenőrző programmal (a továbbiakban: ÁNYK-AbevJava program) 2018. május 22-éig tölthető ki.
 Amennyiben rendelkezik a központi elektronikus szolgáltató rendszer használatához szükséges „Ügyfélkapu”-val – az ÁNYK-AbevJava program segítségével elektronikus úton (meghatalmazott esetén külön megbízás alapján) továbbíthatja a kitöltött „17EGYSZA” jelű formanyomtatványt a NAV részére 2018. május 22-éig. Papír alapú beküldés választása esetén a kitöltött formanyomtatvány kinyomtatható, és azt kell lezárt, postai borítékban, személyesen benyújtania vagy postán feladnia a NAV részére 2018. május 22-éig. A NAV honlapjáról (www.nav.gov.hu) és a www.magyarorszag.hu oldalról elérhető, web alapú kitöltő- ellenőrző program (WebNYK) segítségével is lehetősége van rendelkezni.
Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a 2018. május 22-ei határidő jogvesztő. Ha ezt követően rendelkezik (befizetett) személyi jövedelemadója 1+1%-áról, a rendelkezése érvénytelen, igazolási kérelemnek helye nincs. 
A NAV minden év január 1-jén a honlapján (www.nav.gov.hu) teszi közzé6 az adott - rendelkező - évben felajánlásra jogosult civil kedvezményezettek adószámát, nevét, székhelyét. A közzétett lista folyamatosan frissítésre kerül. A NAV ugyanitt teszi közzé a bevett egyházak, valamint a kiemelt előirányzat 2018. rendelkező évi technikai számait.
A 2017. évben tett rendelkezése alapján, a következő év januártól a NAV honlapján (www.nav.gov.hu) megtekintheti, hogy az Ön által megjelölt kedvezményezett(ek) részesült(ek)-e a felajánlott 1(+1)%-os összeg(ek)ből. Külön kérés nélkül, elektronikus úton értesül az érvényes nyilatkozatban foglalt rendelkezés teljesítéséről az a rendelkező magánszemély, aki rendelkezik a központi elektronikus szolgáltató rendszer használatához szükséges „Ügyfélkapuval” és ezen keresztül már küldött beadványt a NAV részére. A központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül történő tájékoztatás tényéről a rendelkező magánszemély elektronikus levélben kap értesítést.