TÁJÉKOZTATÁS A KÖZFOGLALKOZTATÁSRÓL

KÖZFOGLALKOZTATÁS

Tájékoztatás a közfoglalkoztatásról, valamint a 2018. évi lehetőségekről

A közfoglalkoztatás a munkanélküliség kezelésének egyik eszköze, amelynek célja, hogy átmeneti munkalehetőség biztosításával és rendszeres jövedelemmel segítse azokat az álláskeresőket, akik önállóan, bármilyen okok miatt eredménytelenül keresnek állást a nyílt munkaerő-piacon.

A 2011-2017. évben megvalósított különböző közfoglalkoztatási programok tapasztalatait figyelembe véve megállapítható, hogy a közfoglalkoztatók az igen széleskörű tevékenységeikhez igazodóan, vagy az új terveik, a közösségi céljaik megvalósításához nagy számban biztosítottak támogatott, határozott időtartamú munkalehetőséget az elhelyezkedési nehézségekkel küzdő, elsősorban a halmozottan hátrányban lévő, jelenleg piaci munkavállalásra alkalmatlan, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő, vagy pénzbeli ellátás nélküli álláskeresők számára.

A közfoglalkoztatás rendszeréről, aktualitásokról, jó gyakorlatokról, statisztikai adatokról a http://kozfoglalkoztatas.kormany.hu honlapon tájékozódhatnak, ahol megtalálható a vonatkozó jogszabályok, dokumentumok gyűjteménye, valamint figyelmükbe ajánljuk a gyakran ismételt kérdéseket is.

Milyen munkára létesíthető közfoglalkoztatási jogviszony? Ki lehet közfoglalkoztató? Ki lehet közfoglalkoztatott? Milyen speciális szabályok vonatkoznak a közfoglalkoztatási jogviszonyra? Milyen közfoglalkoztatási programtípusok vannak? Milyen támogatási paraméterek lehetségesek? Milyen összegű bér állapítható meg a közfoglalkoztatott számára és milyen feltételekkel?

Mindezen kérdésekre a választ a vonatkozó jogszabályok tartalmazzák, melyeket ajánlatos tanulmányozni a programok tervezése előtt:

 • A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény (Kftv.);
 • A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII.31.) Korm.rendelet;
 • A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII.24.) Korm.rendelet.

Milyen lehetőségek vannak 2018-ban?

A 2018. évi közfoglalkoztatási programok támogatási időtartama legfeljebb 4 hónap lehet, a programok 2018. június 30-áig tarthatnak.

hosszabb időtartamú, helyi közfoglalkoztatási programok támogatása során – amely a fővárosban jellemző – prioritást élveznek a következő közfoglalkoztatók: helyi-, és nemzetiségi önkormányzat; helyi-, és nemzetiségi önkormányzat jogi személyiséggel rendelkező társulása; az állami és önkormányzati tulajdon kezelésével és fenntartásával megbízott, vagy erre a célra az állam, önkormányzat által létrehozott gazdálkodó szervezet; egyházi jogi személy; közhasznú jogállású szervezet; CIVIL SZERVEZET. Támogatásuk a kötelezően ellátandó, illetve önként vállalt, a lakosságot vagy települést/kerületet érintő feladatok ellátására, vagy közhasznú tevékenység folytatására, közösségi célok megvalósítására irányulhat alapvetően.

A közfoglalkoztatónak a kérelmében meg kell jelölnie a program célját, ki kell dolgoznia egy munkatervet, ehhez igazodóan meg kell határoznia az igényelt közfoglalkoztatotti létszámot, a munkaköröket, a munkakörök betöltéséhez szükséges feltételeket, és költségvetési tervet kell készítenie.

Milyen szempontokat kell figyelembe venni a döntés előkészítése során az illetékes foglalkoztatási osztálynak?

A bérköltség mértékének támogatása során figyelembe kell venni a település/kerület adóerő-képesség mutatóit, így pl. a fővárosban tervezett hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programok esetében – tekintettel arra, hogy Budapest nem hátrányos helyzetű település – az adóerő-képesség alapján az igényelt bérköltség 70-100%-os mértékben támogatható. A közvetlen- és anyagköltség támogatás mértéke legfeljebb a bérköltség 10%-a lehet.  Az alap támogatási paramétereken kívül megvizsgálják a program célkitűzéseit, az azok megvalósításától várható eredményeket, a célkitűzésekhez igazodó munkatervet, a munkatervben megfogalmazott feladatokhoz kapcsolható munkaköröket és létszámokat (a munkaerő-igényeket), továbbá az igényelt eszközök, anyagok indokoltságát.

A döntést követően a támogatással kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket a hatósági szerződés tartalmazza, amelynek hatályba lépésekor (mindkét fél aláírását követően) kezdődhet el a program. A közfoglalkoztatotti létszámok feltöltése az állami foglalkoztatási szolgálat nyilvántartásában szereplő álláskeresők közvetítésével történhet, akikkel a felvételi eljárást követően a közfoglalkoztatónak közfoglalkoztatási jogviszonyra irányuló szerződést kell kötnie. A támogatás finanszírozása az adott hónap elszámolását követően utólagos formában történik, de – amennyiben a közfoglalkoztató kéri –, bizonyos mértékű előleg folyósítható. A közfoglalkoztatási program megvalósítását mind a Belügyminisztérium, mind pedig a kormányhivatalok munkatársai a helyszínen ellenőrzik.

A 2018. évi programok tervezésének megkezdése előtt érdemes felkeresni a részletes információk miatt a közfoglalkoztató székhelye szerinti járási/kerületi hivatal területileg illetékes foglalkoztatási osztályát.

Elérhetőséghttps://www.munka.hu. A nyitólapon a „Foglalkoztatás” menüre kattintva a „Foglalkoztatási osztály keresés”-hez be kell írni az irányítószámot vagy a város megnevezését, majd „keresés” gomb. Ezt követően lehet kiválasztani a települést/kerületet, amelyikhez tartozóan megtudhatja a területileg illetékes foglalkoztatási osztály megnevezését és elérhetőségi adatait.

A közfoglalkoztatási program (hosszabb időtartamú, járási mintaprogram, országos közfoglalkoztatási program) támogatása iránti tervezetet/kérelmet egy webes felületen, az ún. Közfoglalkoztatási Támogatások Keretrendszere, röviden: KTK rendszerben szükséges rögzíteni. A rendszer használatához regisztrációra van szükség, amely az illetékes foglalkoztatási osztályon intézhető. További információk https://ktk.munka.hu oldalon.

Amit  a közfoglalkoztatásról érdemes tudni

A közfoglalkoztatás a munkaviszony egy speciális formája. Támogatott „tranzitfoglalkoztatás”, amelynek célja, hogy a közfoglalkoztatott sikeresen vissza-, illetve bekerüljön az elsődleges munkaerő-piacra. A közfoglalkoztatók támogatást vehetnek igénybe annak érdekében, hogy átmeneti munkalehetőséget biztosítsanak azok számára.

A közfoglalkoztatás a jelenlegi piaci és gazdasági környezetben számottevő lehetőséget jelent a hátrányos helyzetű álláskeresők – kiemelten a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak átmeneti jellegű, határozott időtartamú foglalkoztatására.

Azt, hogy kik lehetnek közfoglalkoztatók - illetve melyek azok a tevékenységek, amik közfoglalkoztatásban végezhetők - a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény határozza meg.

Közfoglalkoztató lehet:

 • helyi és nemzetiségi önkormányzat, valamint ezek jogi személyiséggel rendelkező társulása,
 • költségvetési szerv (például: vízügyi igazgatóságok, erdőgazdaságok, nemzeti parkok),
 • egyház,
 • közhasznú jogállású szervezet,
 • CIVIL SZERVEZET,
 • állami és önkormányzati tulajdon kezelésével és fenntartásával megbízott, vagy erre a célra az állam, önkormányzat által létrehozott gazdálkodó szervezet,
 • vízi társulat,
 • erdőgazdálkodó (magán-erdőgazdálkodó),
 • szociális szövetkezet és
 • vasúti pályahálózat-működtető szervezet.

A közfoglalkoztatásban végzett tevékenység nem lehet nyereségérdekelt, piac- és profitorientált.

A közfoglalkoztatási támogatások típusait és a támogatások igénybevételre vonatkozó szabályokat a közfoglalkoztatásokhoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet tartalmazza.

A munkaerőpiaci célcsoport foglalkoztatásához a következő formákban nyújtható támogatás:

 • rövid időtartamú foglalkoztatás támogatása (legfeljebb 4 hónap időtartam, napi 4 órás munkaidő),
 • hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása (legfeljebb 12 hónap időtartam, napi 6-8 órás munkaidő),
 • országos közfoglalkoztatási program támogatása (legfeljebb 12 hónap időtartam, napi 8 órás munkaidő),
 • mintaprogram támogatása (legfeljebb 12 hónap időtartam, napi 8 órás munkaidő),
 • közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás.

A kérelmet a közfoglalkoztatónak a tervezett közfoglalkoztatás helye szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz, több illetékességi területen megvalósuló közfoglalkoztatás esetén a közfoglalkoztató székhelye szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz kell benyújtani. A támogatásról keletkezett döntés alapján a járási (fővárosi kerületi) hivatal köt hatósági szerződést a közfoglalkoztatóval, országos közfoglalkoztatási program esetén – a miniszteri döntést követően – az illetékes kormányhivatal központi szervezeti egysége köt hatósági szerződést a közfoglalkoztatóval. A közfoglalkoztató kérelmére a vonatkozó kormányrendeletben meghatározott mértékű előleg folyósítható.

Közfoglalkoztatott az lehet, aki:

 • munkaviszonyt létesíthet,
 • 16. életévét betöltötte, és
 • a járási (fővárosi kerületi) hivatal által nyilvántartásba vett álláskereső vagy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló törvény szerinti rehabilitációs ellátásban részesül.

Főbb eltérések a munkaviszonyhoz képest:

 • a közfoglalkoztatási jogviszony határozott időre létesíthető, próbaidő kikötése nélkül,
 • a közfoglalkoztatott a 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendeletben meghatározott közfoglalkoztatási bérre vagy – szakképesítést igénylő munkakör betöltése esetén, ha rendelkezik a munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettséggel és szakképesítéssel – közfoglalkoztatási garantált bérre jogosult,
 • a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott munkavezető külön jogszabályban meghatározott közfoglalkoztatási bérre vagy – szakképesítést igénylő munkakör betöltése esetén, ha rendelkezik a munkakör betöltéséhez szükséges szakképesítéssel – közfoglalkoztatási garantált bérre jogosult,
 • a közfoglalkoztatott az állásidőre külön jogszabályban meghatározott bérezésre jogosult,
 • a közfoglalkoztatottat megillető szabadság mértéke naptári évenként 20 munkanap,
 • a közfoglalkoztatott legalább 3 nap, legfeljebb 120 nap időtartamú fizetés nélküli szabadság igénybevételére jogosult akkor is, ha a közfoglalkoztatási jogviszony tartama alatt közfoglalkoztatói körbe nem tartozó munkáltatónál meghatározott időtartamú, határozott idejű munkaviszonyt létesít.

A közfoglalkoztatási jogviszony alapján a közfoglalkoztatott jogosultságot szerez társadalombiztosítási- és a nyugellátásra (táppénz, nyugdíj). Ennek megfelelően – a munkabérhez hasonlóan – a közfoglalkoztatási bért is terhelik a következő levonások:

 • személyi jövedelemadó,
 • nyugdíjjárulék,
 • szociális hozzájárulási adó.

Szolnok Járási Hivatal Foglalkoztatási osztály

Vezető: Dutkon Andrea
Cím: 5000 Szolnok, Szabadság tér 3.
Levélcím: 5000 Szolnok Szabadság tér 3.
Honlap: http://jasz-nagykun-szolnok.munka.hu
Telefon: 56/527-050
Fax: 56/527-051
E-mail: szolnokjh.fogl@jasz.gov.hu
Ügyfélfogadás helye: 5000 Szolnok, Szabadság tér 3.
Ügyfélfogadási idő: H 8.00-18.00, K NINCS, SZ 8.00-16.00, CS 13.00-16.00, P 8.00-12.00