„Széchenyi Tanoda Szolnok” Fenntartási Program

Pályázati azonosító: OKT-16-ET-TAN-1-0091

A program megvalósításának helyszíne: 5000 Szolnok, Malom u. 20.

A program megvalósításának időtartama: 2017. január 04. - 2017. április 30.

A program célcsoportja/bevont tanulók száma és szociális helyzetük:  

A Széchenyi Városrész 3 általános iskolájába járó, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű és/vagy roma gyermekek (RGYK, HH, HHH) (30 fő) a bevont elsődleges célcsoport.

 

Elsődleges célcsoport azok a gyermekek és fiatalok alkotják, akik szociokulturális szempontból kedvezőtlen helyzetűek, ezért jelenlegi helyzetüket az iskolai sikertelenség, jövőbeli életüket a kedvezőtlen munkaerő-piaci helyzet és a társadalmi perifériára szorulás veszélye fenyegeti. E helyzet beazonosításnak legfontosabb ismérve a szülők alacsony iskolai végzettsége és kedvezőtlen szocioökonómiai státusza. A hátrányos helyzetű vagy rendszeres gyerekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók sorolhatók ebbe a csoportba, kiemelt célcsoportnak minősül a roma gyermekek és fiatalok köre. A Tanoda másodlagos célcsoportját e gyermekek és fiatalok családjai, másrészt a nem hátrányos helyzetű kortárscsoportok képezik. Előbbi csoport bevonásának oka, hogy a tanodai célkitűzések megvalósításában a család együttműködése növeli a siker esélyét, lehetőség szerint fejlesztő és motiváló hatást fejt ki a szülők és a testvérek irányába is.

 

A tanoda hétfőtől péntekig 14- 18 óra között fogadja a gyerekeket.

 

Tervezett tevékenység bemutatása:

 

A.) Alapkészségek fejlődésének támogatása

 

Az önálló tanulást segítő fejlesztés, különösen a szövegértés és szövegalkotás a matematikai alapműveletek és a tanulásmódszertannal együtt alkalmazva lehetővé teszi hogy később a gyermek a Tanoda nélkül is boldoguljon.

 

Kiscsoportos fejlesztés: magyar nyelvből és irodalom

gyakorisága:    3 óra/hét

Kiscsoportos fejlesztés: matematikai alapműveletek

gyakorisága:    3 óra/hét

Egyéni fejlesztés: A mentor elsődleges feladata a gyermekek fejlődésének egyéni támogatása, érdeklődésüknek megfelelő programok szervezése, ilyen programok felé orientálása,

szüleikkel, pedagógusaikkal való rendszeres kapcsolattartás.

gyakorisága:        3 óra/hét

 

B.)Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos tevékenység – szociális nevelés-

érzelmi nevelés kreatív kommunikáció és szociális készségfejlesztés gyermekeknek (szociális és érzelmi nevelés)

 

Az önbecsülést, önbizalmat és szociális készségeket fejlesztő csoportfoglalkozások során a gyermekek számára lehetőség nyílik képességeik és készségeik megmutatására, erősségeik felismerésére, belső értékeik tudatosítására. Ezen tudást felhasználva megtapasztalhatják a kreativitásból származó örömet, a választásaik jelentőségét, a másokkal való együttműködés, az egymásra figyelés és a kölcsönös elfogadás élményét, a (kapott és adott) pozitív visszajelzés erejét.

gyakorisága:    kéthetente 2 óra/alkalom

 

        C.) Mentálhigiénés fejlesztés: Családi életre nevelés

Célunk: a családi helyzet feltérképezését követően az egyéni problémák megoldásainak alternatíváit tárjuk a családok elé, megtanítva ezzel számukra, hogyan kell a problémákat megoldani, kezelni, DE NEM MI OLDJUK MEG HELYETTÜK.

gyakorisága:     2 óra /hó

 

           D.) Tehetséggondozás

 

Célunk: a művészeti foglalkozás az alkotás örömére és a hagyománytisztelet fejlesztésére kínál lehetőséget. Növeljük a gyermek önbizalmát. Az önazonosság és identifikáció erősítése, pozitív önkép kialakítása.

gyakorisága:    2 óra/hét

 

E.)Szabadidős tevékenységek biztosítása:

 

Az érintett gyermekek motiválása. Olyan élmények és tapasztalatok megszerzésének biztosítása, melyhez a középosztálybeli társaik többségében hozzájuthatnak, a célcsoport tagjai számára viszont kevésbé hozzáférhetőek.

 

A projektben 2 db kirándulást terveztünk a XVI. Miskolci Kocsonya Farsangra és a Tavasz Ünnepére Budapesten.

 

Média megjelenések:

 

2019 08.08. - Új néplap 

2017.01.31. Tanoda pályázat, Szolnok Tv- Hírek
 

 

 

„Széchenyi Tanoda Szolnok” Fenntartási program

„Széchenyi Tanoda Szolnok” címmel OKT-16-ET-TAN-1-0091 számú projektet Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság támogatásával valósítottuk meg, mely 2016. decemberében indult a Malom úton. Az elnyert támogatás összege: 2.000.000 Ft volt. Hivatkozott összeget a CONTACT MKSZ, mint kedvezményezett a szakmai programban meghatározottak szerint használta fel. A projekt szakmai értékelése, a támogatási céloknak megfelelően valósult meg. A Tanoda minden nap 14 órától 18 óráig fogadta a gyerekeket. Többfajta foglalkoztatásban részesültek a diákok. Az egyik fő terület az alapkészségek fejlesztésének támogatása, amely magában foglalta az önálló tanulást segítő fejlesztést, különös tekintettel a szövegértés és szövegalkotást, valamint a matematikai alapműveletek elvégzésének fejlesztését. Ezeket a fejlesztéseket kiscsoportos formában végezték a pedagógusok hetente több alkalommal (Szőkéné Válent Anikó matematika, és Novotny Istvánné magyar nyelv és irodalom). A kiscsoportos munkáltatás mellett folyamatosan egyéni fejlesztésben részesültek, melyet a mentor (Nemes Emese végzett), és mentori naplóban rögzítette a tanulók eredményeit, fejlődésük mértéket. A tanulók szüleivel való kapcsolattartás a program fontos részét képezte, ugyanis közös munkavégzés folyt, melyekbe a szülők, nagy örömünkre szívesen kapcsolódtak be. Munkánkat segítette még mentálhigiénés fejlesztőnk Balázsi László, aki a gyermekeknek és a családoknak önbecsülést, önbizalmat és szociális készségeket fejlesztő csoportfoglalkozásokat tartott. A gyermekek számára lehetőség nyílt képességeik és készségeik megmutatására, erősségeik felismerésére, belső értékeik tudatosítására, ezen tudást felhasználva megtapasztalhatták a kreativitásból származó örömet, a választásaik jelentőségét, a másokkal való együttműködés, az egymásra figyelés és a kölcsönös elfogadás élményét, a pozitív visszajelzés erejét. Kéthetente került sor egy-egy szülővel való kommunikációra, a gyermekekkel való kommunikációban való segítés volt főként a téma. A gyerekek is elmondhatták, hogy hogyan élik meg mindennapi problémáikat, és hogy hogyan tudják kezelni ezeket. Tehetséggondozás, célunkat elértük: a művészeti foglalkozás, az alkotás örömére és a hagyománytisztelet fejlesztésre kínált lehetőséget, ezzel az önazonosságot és identifikációt erősítettük a gyermekek pozitív önképét alakítottuk. A jelenlegi programban Nagy Adrienn tartott táncoktatást tehetséggondozás keretében, melyen eleinte kisebb-nagyobb sikerrel vettek részt a tanulók, ám a négy hónap alatt kiderült, hogy melyikük számára érdemes komolyabban is foglalkoznia a tánccal. Persze a jól megérdemelt pihenés sem maradt el, az érintett gyermekek motiválása okán olyan szabadidős tevékenységet biztosítottunk részükre (15 fő), amelyek olyan élmények és tapasztalatok megszerzését biztosított , melyhez a középosztálybeli társaik többségben hozzájuthatnak, a Tanoda tanuló számára azonban kevésbé hozzáférhetőek. Egy hűvös áprilisi napon, 18.-án a tavaszi szünet utolsó napján kirándulást szerveztünk a Tanodásoknak Vácra. Ahol egy ásvány-gyűjteményt tekinthettek meg, és hallhattak a különböző ásványok keletkezéséről, fellelhető helyeikről, és a kezükbe is foghattak néhány darabot. Majd egy könnyű ebéd után következett a Budapesti Eleven parkba való látogatás, melyet leginkább a gyerekek vártak. Légvárakkal, mászó fallal, akadálypályával, és mindenféle igazi gyerekeknek való élményekkel térhettek haza. A Tanodavezető,(dr. Molnár Beáta), valamint a szakmai vezető (jómagam) úgy gondoljuk, hogy sok élménnyel gazdagodtak az említett programokon kívül is, valamint sokat fejlődtek mind tanuláshoz való viszonyukban, mind elért eredményeikben a Széchényi Tanodába járó diákok. A projekt hasznosulása megtörtént: az önálló tanulást segítő fejésztes elsődleges feladat, különösen a szövegértés, szövegalkotás, a matematikai alapműveletek és a tanulás módszertan területén, mely lehetővé tette, hogy később a tanuló a Tanoda segítsége nélkül is tudjon boldogulni. Célkitűzéseink megvalósításában a család együttműködése növelte a siker erejét, fejlesztő és motiváló hatást váltott ki a szülők, a testévek és a társadalom irányába is.

Fotó és szöveg: Földi Tímea, TANODA szakmai vezető