1. A TÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
1.1. Ki nyújthat be támogatási kérelmet?
A Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be a bölcsődei/óvodai ellátást nyújtó intézmények, szolgáltatások fenntartói/fenntartói jogok gyakorlását ellátó szervezet vagy az épületek tulajdonosai, amennyiben az alábbi támogatást igénylők körébe tartoznak:
a) Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 31);
b) Helyi önkormányzatok és társulásaik (GFO 321, 327);
c) Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok és társulásaik (GFO 351, 353, 371, 373);
d) Egyházi jogi személy (GFO 55);
e) Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO 529, 560, 563, 565, 569);
f) Közalapítvány (GFO 561);
g) Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 572, 573, 575, 576, 599);
h) Önkormányzat többségi tulajdonában lévő vállalkozások (GFO 11).

A támogatási kérelmet benyújthatja az intézmény, szolgáltatás fenntartója, amennyiben a lehetséges támogatást igénylők körébe tartozik. Ha az intézmény, szolgáltatás fenntartója különbözik az intézménynek, szolgáltatásnak helyet adó épület tulajdonosától, abban az esetben az épület tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozata szükséges a támogatási kérelem benyújtásakor.
A 3000 fő vagy afölötti lakónépességű települések3 esetén új bölcsődei/mini bölcsődei/családi bölcsődei férőhelyek létrehozására (beleértve: új intézmény/telephely/szolgáltatás/csoport létesítését, bezárt telephely újranyitását) irányulóan nem nyújtható be támogatási kérelem olyan intézmény/szolgáltatás férőhelybővítésére/kialakítására vonatkozóan, melyek tervezett fenntartói4:
- Helyi önkormányzatok és társulásaik5 (GFO 321, 327);
- Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok és társulásaik (GFO 351, 353, 371, 373);
- Egyházi jogi személy (GFO 55).

A támogatási kérelmet benyújthatja az intézménynek, szolgáltatásnak helyt adó épület tulajdonosa, amennyiben a tulajdonos és a fenntartó is a fenti támogatást igénylők körébe tartozik. Ha az intézménynek helyt adó épület tulajdonosa különbözik az intézmény fenntartójától, abban az esetben az intézmény fenntartójának hozzájáruló nyilatkozata szükséges a támogatási kérelem benyújtásakor.
Amennyiben bérelt épületben történik a fejlesztés, és a bérelt épület tulajdonosa nem tartozik a támogatást igénylők körébe, a támogatási kérelem benyújtására kizárólag a fenntartó jogosult. A fenntartónak ebben az esetben is a támogatást igénylők körébe kell tartoznia.

Csak eszközbeszerzést tartalmazó támogatási kérelem esetében a támogatási kérelem benyújtására kizárólag az intézmény fenntartója jogosult, akinek a támogatást igénylők körébe kell tartoznia.

A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.
Önállóan nem, kizárólag konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet a projektelőkészítés, projektmenedzsment, közbeszerzés, műszaki ellenőr és kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása tevékenységek megvalósítására az alábbi szervezetek:
i) Megyei önkormányzat (GFO 321)
j) Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325)
k) Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 57; GFO 599), amelyben az állam vagy önkormányzat - együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül - 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik.
l) Vállalkozás (GFO 11), amelyben az állam vagy önkormányzat - együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül - 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik.

1.2. Ki nem nyújthat be támogatási kérelmet?
1) Az ”ÁÚF 21-27” „Kizáró okok listája” c. részben felsoroltak.
2) Azon támogatást igénylő, amely:
a) nem rendelkezik az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. §-a szerinti öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programmal (társulás esetén településenkénti bontásban), amennyiben releváns.
b) nem rendelkezik az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 63. §-a szerinti esélyegyenlőségi tervvel, amennyiben releváns.
c) óvoda esetében a Felhívás 1.1. d) - h) alpontjaiban felsorolt fenntartói kör nem jogosult támogatásra, ha nem rendelkezik a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti köznevelési szerződéssel vagy egyoldalú nyilatkozattal6.
3) Azon támogatási kérelemre nem ítélhető meg támogatás, amely:
a) megvalósítási helyszíne Budapest és a megyei Integrált Területi Programokban meghatározott azon városok és várostérségek közigazgatási területe, amelyek a Fenntartható Városfejlesztési eszköz keretében jogosultak támogatási kérelmet benyújtani.
b) azon tevékenység megvalósítására irányul, amely korábban az államháztartás alrendszereiből, vagy a Strukturális Alapokból - az adott épületre/épületrészre - vonatkozóan támogatásban részesült és annak kötelező fenntartási időszaka még nem járt le. Ez alól kivételt képez, ha a Felhívásra benyújtandó fejlesztési igény a korábban fejlesztett tevékenység minőségi továbbfejlesztésére vagy az intézmény/szolgáltatás meglévő férőhelyeinek bővítésére irányul a korábbi projekt eredményeinek fenntartásával. A korábbi pályázati konstrukciók bemutatását és a jelen fejlesztéstől való lehatárolását a megalapozó dokumentumban szükséges bemutatni.
c) olyan tevékenység megvalósítására irányul, amely a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (Recovery and Resilience Facility, RRF) keretében támogatható, a Felhívás 1.1, valamint 13.1. pontjában kifejtettek alapján. Amennyiben a Felhívás keretére benyújtandó támogatási kérelem olyan bölcsődei intézmény/szolgáltatás fejlesztésére irányul, amely a RRF keretében támogatásra került vagy az RRF keretére támogatási kérelem benyújtása tervezett, szükséges a fejlesztések lehatárolását a megalapozó dokumentumban bemutatni.
d) olyan nem állami, nem önkormányzati köznevelési intézmény feladatellátási helyeinek fejlesztésére irányul, ahol az óvodai felvétel, továbbá az óvodai elhelyezés, fizetési kötelezettséghez kötött.

1.3. Mikor lehet benyújtani a támogatási kérelmet?
A kérelem benyújtási határideje a felhívás adott területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében található.

1.4. Hogyan lehet benyújtani a támogatási kérelmet?
1) Nyújtsa be kérelmét az online kitöltő programban. Ehhez először jelentkezzen be a https://www.palyazat.gov.hu oldalon a Pályázati e-ügyintézés (EPTK) felületre az „Egységes beléptető felület bejelentkezés” gomb használatával.
2) A kérelem kitöltését és lezárását követően a program előállít egy nyilatkozatot, ezzel tudja majd hitelesíteni a kérelemben megadott adatokat. A hitelesítés két formában történhet:
a) a nyilatkozatot minősített tanúsítványon alapuló, legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással kell ellátnia, vagy
b) azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással (AVDH) kell hitelesítenie. Az AVDH szolgáltatás ingyenesen elérhető, azonban elektronikus azonosítással (pl.: ügyfélkapu regisztrációval) kell rendelkezni hozzá. Az AVDH szolgáltatás itt érhető el: https://magyarorszag.hu. (Az AVDH szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos tájékoztató a https://www.palyazat.gov.hu oldalon elérhető.)
3) Az elektronikus aláírás, vagy az AVDH szolgáltatás igénybevétele után:
1. Mellékelje a véglegesített kérelemhez a minősített elektronikus aláírással ellátott, vagy AVDH szolgáltatással aláírt és hitelesített nyilatkozatot.
2. A kitöltő program utasításainak megfelelően nyújtsa be a kérelmét.

2. A PROJEKTTEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
2.1. Milyen tevékenységek támogathatóak?
2.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
A) Bölcsődei ellátások (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde) és óvodai intézmények fejlesztése, beleértve:
a) új intézmény/telephely/szolgáltatás/feladatellátási hely létesítése,
b) bezárt telephely/feladatellátási hely újra nyitása,
c) meglévő telephely/szolgáltatás/feladatellátási hely fejlesztése,
d) meglévő férőhelyek bővítése:
d1) bölcsőde, mini bölcsőde esetén legalább egy csoportszobával, a családi bölcsőde esetén egy új családi bölcsőde indításával való férőhely bővítés,
d2) óvoda esetében legalább egy új, 20 fő befogadására alkalmas csoportszobával történő férőhelybővítés.
e) eszközbeszerzés:
e1) bútorok és egyéb berendezési tárgyak (pl.: udvari játékok; utcabútorok; játéktároló), eszközök (pl.: fejlesztő eszközök, egyéb jogszabályi kötelezettség miatti eszközbeszerzés) beszerzése közvetlenül a bölcsődei neveléshez, gondozáshoz, óvodai neveléshez kapcsolódóan,
e2) informatikai eszközök és kapcsolódó szoftverek, berendezések, IKT-eszközök, vezeték nélküli (ún. wireless) technológiák beszerzése a bölcsődei neveléshez, gondozáshoz, óvodai nevelési munkához kapcsolódóan,
e3) óvodák esetében élménypedagógiai módszerek alkalmazásához, a gyermekek komplex személyiségfejlődéséhez, illetve az iskola megkezdéséhez szükséges készség- és képességfejlődéshez szükséges fejlesztő játékok, egyéb eszközök beszerzése.

Az A) a)-d) alpontokban megnevezett tevékenységek keretében támogatható:
1) meglévő épület/helyiség felújítása, korszerűsítése (beleértve az épületgépészeti, épületvillamossági és épületszerkezeti fejlesztéseket),
2) meglévő épület/helyiség átalakítása,
3) meglévő épület/helyiség bővítése,
4) ingatlankiváltás,
5) új építés,
6) ingatlanvásárlás,
7) udvar, játszóudvar felújítása, kialakítása (pl.: kerítés, kert építése, javítása; zöldfelület-fejlesztése, növelése, ivókút építése, fizikai aktivitásra építő programok infrastrukturális hátterének kialakítása).

Új bölcsődei/mini bölcsődei/családi bölcsődei férőhely létrehozása - beleértve: új intézmény/telephely/szolgáltatás létesítését (A) a) pont); bezárt telephely újra nyitását (A) b) pont); meglévő férőhelyek bővítését (A) d) d1) pont) - önkormányzati (GFO 321, 327, 351, 353, 371, 373) és egyházi (GFO 55) fenntartó esetében, kizárólag a 3000 fő alatti lakónépességű települések esetében támogatható.
https://www.palyazat.gov.hu/top-plusz-331-21#

Beadási határidő: 2022. január 10.

Forrás: https://www.nonprofit.hu/palyazatok/Gyermeknevelest-tamogato-human-infrastruktura-fejlesztese

A Kapacitásépítés az Európai Kulturális Fővárosokért projekt szakértőket keres. (Kreatív Európa Iroda)

Beadási határidő: 2022. januárig

Bővebb információ: https://capacitybuildingecocs.eu/news/call-experts-support-european-capitals-culture-0

 

Forrás: https://www.nonprofit.hu/palyazatok/Szakertoket-keresnek-Europa-Kulturalis-Fovarosainak-tamogatasara

A SozialMarie – Prize for social innovation – idén 18. alkalommal kerül meghirdetésre: kipróbált, bevált, hatékony társadalmi innovációkat keresünk Közép- és Kelet-Európa minden szektorából.

Beadási határidő: 2022. január 18.

Forrás: https://www.nonprofit.hu/palyazatok/SozialMarie-Palyazati-felhivas-2022

 

Célja a civil társadalom súlyának és befolyásának erősítése kapacitásfejlesztés útján, helyi és régiók közötti hálózatok létrehozásával, valamint a társadalmi innováció tapasztalatainak, ismereteinek és bevált gyakorlatainak megosztásával Beadási határidő: 2021. november 30. Forrás: https://www.nonprofit.hu/palyazatok/Karpatok-Civil-Innovacios-Dij-2021  

Célja a civil társadalom súlyának és befolyásának erősítése kapacitásfejlesztés útján, helyi és régiók közötti hálózatok létrehozásával, valamint a társadalmi innováció tapasztalatainak, ismereteinek és bevált gyakorlatainak megosztásával

Beadási határidő: 2021. november 30.

Forrás: https://www.nonprofit.hu/palyazatok/Karpatok-Civil-Innovacios-Dij-2021

 

Kreatív fiataloknak 5 m Ft jutalom és támogatás, az eredményes tanároknak és középiskoláknak 10-10 m Ft jutalom, Illetve támogatás! Kik indulhatnak? - Egyénileg vagy kétfős csapatban pályázhatnak középiskolás fiatalok, határon túli magyar fiatalokat is beleértve. Beadási határidő: 2021. november 25. csütörtök 15 óráig

Kreatív fiataloknak 5 m Ft jutalom és támogatás, az eredményes tanároknak és középiskoláknak 10-10 m Ft jutalom, Illetve támogatás!

Kik indulhatnak? - Egyénileg vagy kétfős csapatban pályázhatnak középiskolás fiatalok, határon túli magyar fiatalokat is beleértve.

Beadási határidő: 2021. november 25. csütörtök 15 óráig

Forrás: https://www.nonprofit.hu/palyazatok/31-Ifjusagi-tudomanyos-es-innovacios-tehetsegkutato-verseny

Az Invitech fontosnak tartja, hogy segítséget nyújtson azoknak a civil és nonprofit szervezeteknek, amelyek digitális eszközöket felhasználó, innovatív fejlesztési projektjeikhez, újításaikhoz keresnek támogatót.

Beadási határidő: 2021. november 19.

Forrás: https://www.nonprofit.hu/palyazatok/InnoMax-Dij-nonprofit-es-civil-kategoria-

 

Magyarország Kormányának felhívása a Magyar Falu Vállalkozás-újraindítási Program keretében a hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások1 fejlesztéseinek támogatására.

Beadási határidő: 2021. december 09.

Forrás: https://www.nonprofit.hu/palyazatok/Hatranyos-helyzetu-telepuleseken-mukodo-mikro--es-kisvallalkozasok-fejleszteseinek-tamogatasa--GINOP-129-20

Az európai klímavédelmi törekvések és a hazai adottságok figyelembevételével Magyarországon a hosszú távú cél olyan energetikai iparági struktúra megteremtése, amelyben a tiszta villamos energia termelés biztosíthatja a hazai ellátás túlnyomó részét.

Beadási határidő: 2021. november 15.

Forrás: https://www.nonprofit.hu/palyazatok/Energiakozossegek-kialakitasat-tamogato-tobb-eves-program-megvalositasa

A Kormány célja, hogy Magyarország a 2021-2027 közötti programozási időszak végére a közvetlen irányítású uniós programok keretéből elnyert magyar részesedés arányát a lakosságarányos mértéknek megfelelően növelje.

Beadási határidő: 2021. november 5.

Forrás: https://www.nonprofit.hu/palyazatok/A-kozvetlen-iranyitasu-unios-programok-palyazataihoz-szukseges-elokeszitesi-koltsegek-es-onero-tamogatasa

 

Magyarország Kormánya és az Európai Unió támogatásával megjelent a lakossági napelemes rendszer vagy napelemes rendszerrel kombinált fűtési rendszer elektrifikálására vonatkozó pályázati felhívás, melyre december elejétől nyújthatók be a pályázati kérelmek. A támogatás 2021. december 06. 08:00-tól nyújtható be. A felhívás itt érhető el. Beadási határidő:  2024. október 14. 18:00  

Magyarország Kormánya és az Európai Unió támogatásával megjelent a lakossági napelemes rendszer vagy napelemes rendszerrel kombinált fűtési rendszer elektrifikálására vonatkozó pályázati felhívás, melyre december elejétől nyújthatók be a pályázati kérelmek.

A támogatás 2021. december 06. 08:00-tól nyújtható be.

A felhívás itt érhető el.

Beadási határidő: 2024. október 14. 18:00  

Forrás: https://www.palyazatihirek.eu/energiatakarekossag/4874-uj-100-os-tamogatasu-lakossagi-napelem-palyazat-akar-11-3-millio-forintert

A pályázati felhívás mikrovállalkozások fejlesztésére irányul. Elsősorban eszközbeszerzésre, gép beszerzésre, energiahatékonysági korszerűsítésre, felújításra, tevékenységhez kapcsolódó épület/építmény felújításra, új épület építésre, új technológiai rendszerek kialakítására, megújuló energia hasznosító technológiák fejlesztésére lehet pályázni. Kiemelten támogathatóak a megújuló energiafelhasználás növelésére - kizárólag a vállalkozásfejlesztéshez kapcsolódva - irányuló projektek. A pályázati felhívás és mellékletei letölthetőek itt:   pályázati felhívás   mellékletek Jelen felhívás keretében a helyi támogatási kérelem benyújtására 2021.10.31 naptól 2022.11.30 napig van lehetőség. Beadási határidő: 2021. november 30.

A pályázati felhívás mikrovállalkozások fejlesztésére irányul. Elsősorban eszközbeszerzésre, gép beszerzésre, energiahatékonysági korszerűsítésre, felújításra, tevékenységhez kapcsolódó épület/építmény felújításra, új épület építésre, új technológiai rendszerek kialakítására, megújuló energia hasznosító technológiák fejlesztésére lehet pályázni. Kiemelten támogathatóak a megújuló energiafelhasználás növelésére - kizárólag a vállalkozásfejlesztéshez kapcsolódva - irányuló projektek.

A pályázati felhívás és mellékletei letölthetőek itt:   pályázati felhívás   mellékletek

Jelen felhívás keretében a helyi támogatási kérelem benyújtására

2021.10.31 naptól 2022.11.30 napig van lehetőség.

Beadási határidő: 2021. november 30.

Forrás: http://www.ktzve.hu/

A pályázati felhívás célja a TESCO-GLOBAL Zrt. áruházai vonzáskörzetében élő helyi közösségek igényeire alapuló és részvételével megvalósuló programok támogatása.

Beadási határidő: 2021. november 12.

Forrás: https://www.nonprofit.hu/palyazatok/On-valaszt-mi-segitunk-2

A PILnet Alapítvány és a Magyar Ügyvédi Kamara idén is átadja a Magyar Pro Bono Díjat, amelyre várják a jelöléseket civil partnereiktől!

Beadási határidő: 2021. november 10.

Forrás: https://www.nonprofit.hu/palyazatok/Magyar-Pro-Bono-Dij-2021

A pályázat célja: Lehetőséget teremteni a közt szolgáló szervezetek és az általuk fenntartott intézmények számára, számítógépparkjuk bővítésére.

Beadási határidő: 2021. november 7.

Forrás: http://www.oip.hu

Pályázati felhívás települési és területi nemzetiségi önkormányzatok, költségvetési szervek, valamint civil szervezetek és közalapítványok számára, a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán nemzetiségek nemzetiségi célú beruházási, felújítási és karbantartási tevékenységek 2022. évi támogatására. A támogatás összege 500.000 - 2.000.000 Ft. LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK:   NBER-KP-1-22 felhívás egyedi kérelem benyújtására (pdf) Beadási határidő: 2021. november 11-én 16 óráig

Pályázati felhívás települési és területi nemzetiségi önkormányzatok, költségvetési szervek, valamint civil szervezetek és közalapítványok számára, a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán nemzetiségek nemzetiségi célú beruházási, felújítási és karbantartási tevékenységek 2022. évi támogatására. A támogatás összege 500.000 - 2.000.000 Ft.

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK:

  NBER-KP-1-22 felhívás egyedi kérelem benyújtására (pdf)

Beadási határidő: 2021. november 11-én 16 óráig

Forrás: https://bgazrt.hu/felhivas-nemzetisegi-celu-beruhazasi-felujitasi-es-karbantartasi-tevekenysegek-2022-evi-koltsegvetesi-tamogatasara/

Az Invitech fontosnak tartja, hogy segítséget nyújtson azoknak a civil és nonprofit szervezeteknek, amelyek digitális eszközöket felhasználó, innovatív fejlesztési projektjeikhez, újításaikhoz keresnek támogatót az alábbi témakörökben. A pályázatot 2021. október 29-ig (24:00) az InnoMax pályázat benyújtása oldalon lehet benyújtani. Beadási határidő: 2021. október 29.

Az Invitech fontosnak tartja, hogy segítséget nyújtson azoknak a civil és nonprofit szervezeteknek, amelyek digitális eszközöket felhasználó, innovatív fejlesztési projektjeikhez, újításaikhoz keresnek támogatót az alábbi témakörökben.

A pályázatot 2021. október 29-ig (24:00) az InnoMax pályázat benyújtása oldalon lehet benyújtani.

Beadási határidő: 2021. október 29.

Forrás: https://www.nonprofit.hu/palyazatok/InnoMax-Dij-nonprofit-es-civil-kategoria-

Magyarország Kormányának felhívása a magyarországi szabadvízi strandok, illetve természetes fürdőhelyek, mint természeti értékek szezonban és szezonon kívüli látogathatóságának biztosítása érdekében. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az országos és nemzetközi jelentőségű természeti és kulturális örökség helyszínek fejlesztését, valamint a gazdasági növekedést segítő fejlesztések megvalósítását. Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül. Jelen felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 3 000 000 000 Ft pályázati csomag Beadási határidő: 2021. október 29.

Magyarország Kormányának felhívása a magyarországi szabadvízi strandok, illetve természetes fürdőhelyek, mint természeti értékek szezonban és szezonon kívüli látogathatóságának biztosítása érdekében.

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az országos és nemzetközi jelentőségű természeti és kulturális örökség helyszínek fejlesztését, valamint a gazdasági növekedést segítő fejlesztések megvalósítását.

Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

Jelen felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 3 000 000 000 Ft

pályázati csomag

Beadási határidő: 2021. október 29.

Forrás: https://www.palyazat.gov.hu/ginop-7110-21#

 

Pályázati cél: Kétezer fő alatti magyarországi kistelepülések értékmentő-értékteremtő közösségei létrehozásának, valamint közművelődési szakmai tevékenységek megvalósításának a támogatása. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. Igényelhető támogatás: programonként maximum 800 000 Ft. Pályázók köre: Közművelődési alaptevékenységgel (statisztikai adatlap a 2020. évi közművelődési tevékenységről OSAP 1438) foglalkozó intézmények, önkormányzatok (települési önkormányzat abban az esetben, ha nincs alapított közművelődési intézménye), egyesületek, alapítványok, gazdasági társaságok és szakmai szervezetek. Beadási határidő: 2021. november 2-án éjfélig

Pályázati cél: Kétezer fő alatti magyarországi kistelepülések értékmentő-értékteremtő közösségei létrehozásának, valamint közművelődési szakmai tevékenységek megvalósításának a támogatása.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

Igényelhető támogatás: programonként maximum 800 000 Ft.

Pályázók köre: Közművelődési alaptevékenységgel (statisztikai adatlap a 2020. évi közművelődési tevékenységről OSAP 1438) foglalkozó intézmények, önkormányzatok (települési önkormányzat abban az esetben, ha nincs alapított közművelődési intézménye), egyesületek, alapítványok, gazdasági társaságok és szakmai szervezetek.

Beadási határidő: 2021. november 2-án éjfélig

Forrás: https://nka.hu/kozmuvelodes-211102/

A „Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2022.” című, NEAO-KP-1-2022 jelű és a „Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2022.” című, NEAG-KP-1-2022 jelű pályázatainak célja a civil szervezetek alapcél szerinti közösségteremtő, a közösség érdekében végzett tevékenységéhez kapcsolódó költségeinek biztosítása, a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése a működési költségeihez való hozzájárulás, illetve szakmai programjai megvalósításának támogatása révén. A pályázati kiírás és a kapcsolódó dokumentumok letölthetőek a https://civil.info.hu/nea/kezdolap/palyazatok/index.htmlilletve a www.bgazrt.hu oldalakon. Pályázati kiírás és a kapcsolódó dokumentumok: Kollégiumonként rendszerezve: Közösségi környezet kollégium Mobilitás és alkalmazkodás kollégium Nemzeti összetartozás kollégium Társadalmi felelősségvállalás kollégium Új nemzedékek jövőjéért kollégium   Beadási határidő:
  • A „Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2022.” című kiírások tekintetében:
2021. október 4. 10:00 – 2021. november 3. 14:00 között.
  • A „Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2022.” című pályázati kiírás tekintetében:
2021.október 18. 8:00 – 2021. november 17. 14:00 között. Forrás: https://bgazrt.hu/uj-felhivasok-a-nemzeti-egyuttmukodesi-alap-kereteben-5/

A „Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2022.” című, NEAO-KP-1-2022 jelű és a „Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2022.” című, NEAG-KP-1-2022 jelű pályázatainak célja a civil szervezetek alapcél szerinti közösségteremtő, a közösség érdekében végzett tevékenységéhez kapcsolódó költségeinek biztosítása, a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése a működési költségeihez való hozzájárulás, illetve szakmai programjai megvalósításának támogatása révén.

A pályázati kiírás és a kapcsolódó dokumentumok letölthetőek a https://civil.info.hu/nea/kezdolap/palyazatok/index.htmlilletve a www.bgazrt.hu oldalakon.

Pályázati kiírás és a kapcsolódó dokumentumok:

Kollégiumonként rendszerezve:

Közösségi környezet kollégium

Mobilitás és alkalmazkodás kollégium

Nemzeti összetartozás kollégium

Társadalmi felelősségvállalás kollégium

Új nemzedékek jövőjéért kollégium

 

Beadási határidő:

  • A „Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2022.” című kiírások tekintetében:

2021. október 4. 10:00 – 2021. november 3. 14:00 között.

  • A „Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2022.” című pályázati kiírás tekintetében:

2021.október 18. 8:00 – 2021. november 17. 14:00 között.

Forrás: https://bgazrt.hu/uj-felhivasok-a-nemzeti-egyuttmukodesi-alap-kereteben-5/

A támogatás - a tartós és tranzit foglalkoztatás esetén egyaránt - a 2022. január 1. és 2022. december 31. közötti időszakra állapítható meg.

Beadási határidő: 2021. október 30-án 24:00 óráig

Forrás: https://kormany.hu/dokumentumtar/megvaltozott-munkakepessegu-munkavallalok-foglalkoztatasa-palyazati-felhivas