A pályázat célja: élőhely-helyreállítás, kezelési infrastruktúra, természetvédelmi bemutatás, oktatás, szemléletformálás, természetvédelmi információs rendszerek

Pályázhat: - jogszabály szerint az országos jelentőségű védett természeti területek természetvédelmi kezelésért felelős szervek: nemzeti park igazgatóságok

- Agrárminisztérium

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek:

- védett természeti területek természetvédelmi kezelésében érintett központi költségvetési szervek (pl. vízügyi igazgatóságok);

- 100%-ban állami tulajdonú gazdasági társaságok (pl. állami erdészeti zártkörűen működő részvénytársaságok),

- civil szervezetek,

- önkormányzatok

- szakterületi kutatásban érintett költségvetési szervek (pl. egyetemek).

A konzorciumi partner projektben való részvételéhez hozzá kell járulnia a szakpolitikai felelősnek. Amennyiben a támogatást igénylő szerint indokolt a projektek esetén, helyi civil szervezetek együttműködő partnerként való bevonása szükséges.

Beadási határidő: 2022.03.01

Pályázati cél: A Magyar Tájdíj a magyar táj védelme, kezelése, tervezése érdekében kiemelkedő tevékenységet folytató önkormányzatok, önkormányzati társulások és társadalmi szervezetek részére létrehozott díj. A díjat az agrárminiszter tűzi ki, egyetértésben a kulturális örökség védelméért felelős miniszterrel, együttműködve a területfejlesztésért, a területrendezésért és az oktatásért felelős miniszterekkel. A díj odaítélése pályázati rendszerben történik. A pályázatok benyújtása folyamatos. A díjat kétévente egy alkalommal, - A Táj Nemzetközi Napja (október 20.) alkalmából lehet elnyerni.

Kiíró: Agrárminisztérium

Beadási határidő: 2022.01.31.

A pályázat célja:

 1. A) Síkvidéki vízrendezés:

1) Vízépítési műtárgyak és létesítményeik (árvíz, belvíz, vízpótló) építése, fejlesztése, rekonstrukciója és ezek tervezése

2) Jó áramlási viszonyok biztosítását célzó beavatkozások és ezek tervezése

3) Térségi vízvisszatartást, vízpótlást, víztározást, vízkormányzást biztosító létesítmények építése, fejlesztése, rekonstrukciója és ezek tervezése

4) Ágazati stratégiák jogszabályi kötelezettségből eredő felülvizsgálata

5) Kistáj léptékű fejlesztési tervek, koncepciók kidolgozása, melyek a környező térségek fejlesztési szempontjait is figyelembe véve (az egymást támogató, erősítő hatásokat maximálisan kihasználva) egy az adott terület fejlődésének gátat szabó vízgazdálkodási alapprobléma komplex módon történő megoldását célozzák és a klímaváltozás várható negatív hatásait mérsékelve (mind az adaptációt, mind a mitigációt szem előtt tartva) már rövidtávon (3-5 év) is az adott térség fejlődését nagymértékben segítik.

6) Felszín alatti vizek mennyiségével összefüggő vízrendezési, vízkárelhárítási és vízgazdálkodási problémák megoldására irányuló tevékenységek

 1. B) Dombvidéki vízrendezés:

1) Meder, mellékág és holtág rehabilitáció, rekonstrukció, revitalizáció és ezek tervezése

2) Vízkárelhárítási célú beavatkozás és ezek tervezése

3) Helyi és térségi vízvisszatartás, vízpótlás, vízátvezetés fejlesztése és ezek tervezése

4) Külső szennyező források kizárása és ezek tervezése

5) Eróziós jelenségek csökkentése és ezek tervezése

 1. C) Árvízvédelem:

1) Árvízvédelmi művek építése, fejlesztése, rekonstrukciója és ezek tervezése

2) Árvízi tározók, árapasztó csatornák és létesítményeinek létesítése, rekonstrukciója és ezek tervezése

3) Nagyvízi meder lefolyási viszonyait, vízszállító-képességének megőrzését és javítását célzó intézkedések és műszaki beavatkozások és ezek tervezése

4) Árvízvédelmi töltéstartozékok fejlesztése és ezek tervezése

5) Nagyműtárgyak létesítése, fejlesztése és rekonstrukciója és ezek tervezése

6) Ágazati stratégiák jogszabályi kötelezettségből eredő felülvizsgálata

 

Beadási határidő: 2021.12.01.

A pályázat célja:

 1. a) A háttérinfrastruktúra működtetéséhez szükséges jármű és eszközbeszerzés (például: tűzoltó, vízszállító és mentőjárművek, hókotrók, önvezető távoli vezérlésű földi és légi járművek, akkumulátoros hidraulikus mentőszerszámok, üzemanyagcellás áramfejlesztő egységek a kritikus infrastruktúrák biztonságos üzemeléséhez, védelméhez, iparbiztonsági beavatkozásokhoz szükséges járművek és eszközök, logisztikai/szállítási járművek és eszközök, a polgári védelem elhúzódó eseteinél a három országos erőcsoport speciális eszközeinek beszerzése, mobil labor, egyéni védőeszközök, kommunikációs és műveletirányítási eszközök).
 2. b) Tűzoltóságok, őrsök korszerűsítése és építése, a fő és megyei irányító egységek, katasztrófavédelmi beavatkozó erők infrastruktúrájának fejlesztése és a hiányzó elemeinek kiépítése, regionális gyakorló és kiképzőbázisok, szimulációs központ fejlesztése, a raktárhálózat és technika fejlesztése, a polgári védelmi stratégiai bevetési egységek rendszerbe állítása.
 3. c) Földtani (különösen a lakott területeket, településeket érintő) kiemeltveszélyforrások mérő és megfigyelő-hálózatának kialakítása.
 4. d) Kiegészítő beruházások, amelyek a rendszerek fenntartását, illetve önfenntartását, hatékonyságnövelését (pl. napelem) segítik.
 5. e) Az egészségügyi vészhelyzetek miatt, a katasztrófa-egészségügyi célú fejlesztések, szükséges járművek, eszközök, mentőbázisok/állomások korszerűsítése és informatikai támogatása.
 6. f) Aktív, élményalapú szemléletformálási programok (pl. tűzoltó napok, lakosság számára fejlesztett applikációk oktatása, szimulációk stb.), más kapcsolódó szakágakkal és témákkal együttműködve (éghajlatváltozás, elsősegélynyújtás stb.)

 

Pályázhat: A katasztrófavédelmi feladatokat ellátó állami szervezetek és azok konzorciumiai. Konzorciumi tag lehet a katasztrófavédelemben részt vevő, a veszélyelhárításban dolgozó szervek vezetése alatt álló szakmai önkéntes, civil és non-profit szervezetek, önkormányzatok, állami és önkormányzati non-profit gazdasági társaságok, felsőoktatási intézmények, tudományos és civil szervezetek, szakmai érdekképviseleti szervek.

Beadási határidő: 2021.12.01.

A Hitelprogram keretében Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, telephellyel, gazdaságilag potenciálisan életképes, azonban finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó mikro-, kis- és középvállalkozások. A Kölcsönt olyan vállalkozások igényelhetik, amelyek – akár külföldön lévő – Kapcsolt- és Partnervállalkozásaival összevont (konszolidált) éves beszámolója, annak hiányában a vállalkozás, valamint Kapcsolt- és Partnervállalkozásai beszámolói és nyilvántartásai alapján mikro-, kis- é középvállalkozásnak minősülnek a Bizottság 651/2014/EU rendelet I. melléklete alapján. A Hitelprogram keretében kölcsönre az alábbi gazdálkodási formakóddal és TEÁOR szerinti főtevékenységgel rendelkező gazdálkodó szervezetek jogosultak.

Beadási határidő: 2021.11.30.

Cél: A partnerségi együttműködések pályázattípus elsődleges célja, hogy lehetőséget adjon a szervezetek számára tevékenységük minőségének és relevanciájának növeléséhez, partnerségeik fejlesztéséhez és megerősítéséhez, nemzetközi szinten való működésükhöz szükséges kapacitás növeléséhez, valamint jó gyakorlatok fejlesztéséhez és megosztásához. További cél, hogy támogassa innovatív módszerek fejlesztését, innovatív gyakorlatok átvételét és/vagy használatát, illetve közös kezdeményezések megvalósítását az együttműködés, az egymástól tanulás és tapasztalatok cseréjének terén, európai szinten. A projektek eredményeinek újra felhasználhatónak, mások által átvehetőnek kell lenniük, és lehetőleg rendelkezzenek transzdiszciplináris dimenzióval. A támogatott tevékenységek eredményeit szükséges megosztani helyi, régiós, nemzeti és nemzetközi szinteken.

Beadási határidő: 2021. május 20. déli 12 óra (brüsszeli idő szerint)

                           és 2021. november 3. déli 12 óra (brüsszeli idő szerint)

Pályázhatnak: társadalmi szervezetek és önkormányzatok, akik - a jelölt tudta nélkül (!) - tagjuk, munkatársuk, vezetőjük huzamos időn át végzett, önzetlen, áldozatos munkáját az elismerés ezen formájával kívánják megköszönni. Egy szervezet egy jelöltet állíthat.

A döntés és értesítés: Az alapítvány kuratóriuma a Tanácsadó Testület - az Alapító Lovagok és a Kultúra Lovagrendje tagjai javaslata alapján - 2021. december 1-ig hozza meg döntését, amelyről a jelölő szervezetet értesíti.

Beadási határidő: 2021. október 15.  

Cél: Az ifjúságsegítők mobilitása az ifjúsági szakemberek fejlődését támogatja és azon keresztül az ifjúsági munka minőségfejlesztését helyi, régiós, nemzeti, európai és nemzetközi szinten nemformális és informális tanulási tapasztalatok által. A pályázattípus hozzájárul az EU Ifjúsági Stratégia célkitűzéseihez, azok közül pedig kifejezetten az ifjúsági munka innovációjához és elismertetéséhez.

Beadási határidő: 2021. május 11. déli 12:00 óra (brüsszeli idő szerint)

   és 2021. október 5. déli 12:00 óra (brüsszeli idő szerint)

Cél: Az ifjúsági cserék elősegítik a kultúrák közötti párbeszédet, az európaiság érzését, fejlesztik a fiatalok kompetenciáit és készségeit és segítenek az európai értékek megismerésében, erősítésében, valamint elősegítik az előítéletek és sztereotípiák csökkentését. Ezen kívül felhívják a figyelmet a társadalom számára releváns kérdésekre, ezáltal ösztönözve a társadalmi szerepvállalást és aktív részvételt.

Beadási határidő: 2021. május 11. déli 12:00 óra (brüsszeli idő szerint)

                           és 2021. október 5. déli 12:00 óra (brüsszeli idő szerint)

Cél: A pályázattípus az ifjúsági részvétel alternatív, szektorokon átnyúló, innovatív és digitális formáit támogatja, ezáltal teremtve meg a lehetőséget a fiatalok aktív részvételére, minden háttérből. A ifjúsági részvétel tevékenységek ideálisak a fiatalok és döntéshozók közti párbeszédek kialakítására, és a fiatalok az európai demokratikus életben való részvételének erősítésére. Ennek közvetlen eredményeként növelhető a fiatalok érdekképviselete az őket érintő döntésekben.

Beadási határidő: 2021. május 11. déli 12:00 óra (brüsszeli idő szerint)

   és 2021. október 5. déli 12:00 óra (brüsszeli idő szerint)

Az Ars Sacra Alapítvány várja rendezvények csatlakozását a 2021 szeptemberében 15. alkalommal megrendezendő Ars Sacra Fesztiválhoz.

Bővebb információ:

Ars Sacra Alapítvány; 1014 Budapest, Tárnok utca 5.

E: ars-sacra@ars-sacra.hu

I: https://ars-sacra.hu/letoltes/asf2021_felhivas.pdf

T: (06 1) 214-0858

Beadási határidő: 2021. június 15.

Pályázhat:

 1. a) magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személy
 2. b) magyarországi székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező egyéni vállalkozó, egyéni ügyvéd,
 3. c) magyarországi székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező civil szervezet, helyi önkormányzat, köztestület, költségvetési szerv, egyházi jogi személy, ügyvédi iroda, szabadalmi ügyvivői iroda, közjegyzői iroda, gazdasági társaság és végrehajtói iroda.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati dokumentumok

Beadási határidő: 2021.június 1.

A Gyermekjóléti Alapítvány pályázatot hirdet A közös éneklés öröme című országos pályázatához kapcsolódóan A lélek öröme címmel. A pályázat célja a magyarországi amatőr kórusmozgalom fellendítése. A pályázaton amatőr világi vagy egyházi kórusok vehetnek részt a kórus által előadott magyar népdalok vagy magyar egyházi dalok átdolgozásával, amelynek felvétele 2020. december 1. és 2021. május 31. között készült.

Beadási határidő: 2021. május 31.

 

Értesítjük a civil szervezeteket, hogy megjelentek a Miniszterelnökség által biztosított forrásból „A Városi Civil Alap keretében „civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” című alprogram pályázati kiírásai.

A Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében a „civil közösségek tevékenységének támogatása” címmel 2020 júniusában megjelent pályázati felhívás forrást biztosított az 5000 fő vagy ez alatti lélekszámú településeken székhellyel rendelkező egyesületek és alapítványok számára. A pályázat sikere alapján és figyelembe véve a civil szervezetek igényeit, a Kormány újabb támogatási programot indít, ezúttal az 5000 fő lakosságszám feletti településeken működő civil szervezetek számára.

A Városi Civil Alap célja, hogy az 5000 fő feletti településeken székhellyel rendelkező civil szervezetek részére is elérhetővé tegye azon célok támogatását, amelyek a Falusi Civil Alap terhére támogatásban részesülhettek.

A pályázatok lebonyolításával kapcsolatos feladatokat a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. látja el.

A pályázatokat a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszeren keresztül (NIR-ben) lehet benyújtani.

A pályázatok benyújtására az alábbi időszakban van lehetőség:

2021. április 21. 8 óra 00 perc – 2021. május 21. 12 óra 00 perc

Cél: Az együttműködést célzó partnerségek keretében a résztvevő intézmények nemzetközi együttműködések terén szerezhetnek tapasztalatot, erősíthetik kapacitásukat és magas minőségű innovatív módszereket valósíthatnak meg.

A pályázattípus célja jó gyakorlatok megosztásának, fejlesztésének, átvételének vagy alkalmazásának támogatása intézményi, helyi, regionális, nemzeti vagy európai szinten, a felnőttkori tanulás területén. A vállalt célok, a várt hatás, a partnerségben részt vevő szervezetek függvényében a projektek méretükben és tevékenységeikben is különbözőek lehetnek.

Beadási határidő: 2021. május 20. déli 12 óra (brüsszeli idő szerint)

Nagy hagyománnyal rendelkező, vagy újabb innovatív, jelentős tudományos ismeretterjesztő, kulturális, társadalmi és művészeti értékkel bíró országos, vagy fontos regionális szereppel rendelkező magyarországi kiadású és határon túli magyar nyelvű sajtótermékek támogatása. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikkének (1) bekezdésében említett állami támogatás fogalmáról szóló Bizottsági közlemény (2016/C 262/01) 34. pontja, illetve 196. pontja szerinti feltétel teljesülése okán a jelen pályázati felhívás szerinti támogatás nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése hatálya alá tartozó állami támogatásnak.

 

Kiíró: Nemzeti Kulturális Alap

 

Beadási határidő: 2021.05.19.

Ismét lehet projekteket, kezdeményezéseket jelölni az Európai Bizottság Regionális és Várospolitikai Főigazgatósága által alapított Regiostars 2021 díjra.

 

A díjjal olyan, az EU által is támogatott jól bevált gyakorlatokat, regionális és innovatív fejlesztéseket szeretnének bemutatni és népszerűsíteni, melyet vonzóak és inspirálóak lehetnek más európai régiók számára is.

Jelölni öt kategóriában lehet:

 1. Smart Europe
 2. Green Europe
 3. Fair Europe
 4. Urban Europe
 5. Green Mobility: 2021 a vasút európai éve

 

Beadási határidő: 2021.05.09.

A civilizáció fejlődésével fokozatosan felértékelődött a tisztaság és a higiénia jelentősége. Ruházatunk az a "kültakaró", amellyel védjük testünket a környezeti hatásokkal szemben, az otthoni textíliák pedig állandóan körbevesznek minket. Ezért különösen fontos, hogy ezek megfelelő tisztítása révén is óvjuk egészségünket. Az pedig külön öröm, ha ezt úgy tehetjük, hogy közben figyelünk bolygónk védelmére is. Mutass példát képeiden keresztül, hogy ezek az értékek a számodra is fontosak!

Kiíró: GEO magazin

Beadási határidő: 2021.05.09.

Óvodák, iskolák, önkormányzatok és helyi közösségek is jelentkezhetnek környezetük újjávarázsolására - kültéri és beltéri falfelülettel is. Tizedik alkalommal hirdetik meg idén a Let's Colour Településszépítő Egyesület pályázatát, melynek keretében 800 négyzetméter kültéri vagy beltéri falfelület kifestésére elegendő festéket lehet megnyerni. A pályázatra minden olyan iskola, óvoda, önkormányzat vagy aktív közösség jelentkezését várják, akik szeretnének egy vidámabb, élettel telibb környezetbe visszatérni a járványhelyzet lecsengésével. A pályázatokat a jelentkezők az akciót szervező egyesület weboldalán május 7-ig nyújthatják be.

Kiíró: Let's Colour Településszépítő Egyesület

Beadási határidő: 2021.05.07.