GYE-21-ALT-TAN-2-0267 Tanoda

Mi az a Tanoda ?

A tanoda mozgalom az elmúlt 25 év során jellemzően civil és egyház által fenntartott és működtetett szervezet volt, mely jelenleg helyi sajátosságokra, a gyermekek, fiatalok önkéntes részvételére és egyéni szükségleteire építő innovatív szemléletű hátránykompenzáló kezdeményezés, amely egy autonóm módon használt közösségi színtéren valósul meg. A tanoda  olyan, a személyiségfejlődés egészét szem előtt tartó komplex szolgáltatást nyújt,amelyet a köznevelési rendszerben kevésbé sikeres, a társadalmi perifériára szoruló gyermekek és fiatalok korlátozottan vagy egyáltalán nem érhetnek el.

A tanoda a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia alapján, a gyermekjólét beavatkozási terület részeként működő szolgáltatás, de további stratégiák célkitűzéseinek megvalósításához is hozzájárul, mint például a Köznevelés-fejlesztési stratégia és a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni stratégia.

A tanoda szolgáltatás 2019. január 1. napjától Gyvt.-ben. a gyermekjóléti alapellátások között szereplő szolgáltatás.

A Gyvt. 38/B.§ alapján a tanoda olyan, elsősorban rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, vagy hátrányos helyzetű, vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és kivételesen fiatal felnőttek számára nyújtott, önkéntesen igénybe vehető társadalmi felzárkózást segítő, a személyiségfejlődés egészét szem előtt tartó, prevenciós szolgáltatás, amely a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nktv.) szerinti kötelező tanórai és egyéb foglalkozásokon való részvétel idején kívül, valamint a tanítási szünetekben segíti elő a szociokulturális hátrányok kompenzálását, a tanulmányok folytatását, a társadalomba való sikeres beilleszkedést, az életpálya-tervezést és a szabadidő hasznos eltöltését.

A tanoda a szolgáltatásait a helyi sajátosságokra és a gyermekek egyéni szükségleteire építve, a szülők bevonásával, a gyermek nevelési-oktatási intézményével, a család- és gyermekjóléti szolgálattal, a család- és gyermekjóléti központtal, a helyben elérhető egyéb, az érintett korosztály számára szolgáltatást nyújtó intézménnyel, valamint szükség esetén a gyermekvédelmi jelzőrendszer egyéb tagjával együttműködve nyújtja.

 

 

Széchenyi Tanoda megtalálható  :  5000 Szolnok, Malom út 20 szám alatt